SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

 ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w postaci:

  1. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2 KW nr EL1D/00030209/6

  2. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,3900 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 188, 192 KW nr EL1D/00029160/0

  3. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,8578 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/14, 117/16 KW nr EL1D/00000274/3.

  4. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,6652 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/7, KW nr EL1D/00030187/5

Łączna cena wywoławcza 78.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 czerwca 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 12 czerwca 2019 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

SYNDYK PAWŁA FISZERA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłemu od AL-MED-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Białej, KRS: 283985, w wysokości należności głównej w kwocie 127.170,93 zł za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł.

Opis i wycena należności dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2019 r., pocztą, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty na co najmniej cenę minimalną, Syndyk przeprowadzi w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 licytację telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE

SYNDYK MACIEJA CHLUDZIŃSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości gruntowej o pow. 900 m2, nr ewid. nr 1090/2, obręb 0001, zabudowanej domem letniskowego o pow. 56,1 m2, położonej w Arciechowie, gm. Radzymin, woj. mazowieckie, KW nr WA1W/00022740/1.

Cena wywoławcza 10.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 czerwca 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu, oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kwocie 1.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

SYNDYK MACIEJA CHLUDZIŃSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości gruntowej o pow. 191 m2, dz. ewid. nr 119, obręb 6-10-05, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, o pow. 126,20 m2, położonej przy ul. J. Bułhaka 21 w Warszawie, KW nr WA1M/00463337/8.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 czerwca 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu, oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kwocie 5.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

SYNDYK KRZYSZTOFA OWCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej działka nr ew. 1/536 obręb 0020 Książenice PGR, o pow. 730 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej, o pow. 165,86 m2, wraz z garażem o pow. 18,89 m2, znajdującym się w budynku, położonej przy ul. Serenady 20 w Książenicach, gm. Grodzisk Mazowiecki pow. grodziski, woj. Mazowieckie, KW nr WA1G/00062441/3.

Cena wywoławcza 286.000,00 zł.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Syndyk informuje, że pozostały udział sprzedawany jest w postępowaniu upadłościowym Iwony Owczarek wobec którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe o sygn. akt X GUp 1155/18.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 lipca 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 1157/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2019 r. w gmachu Sądu, sala 120, o godzinie 8.20.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

OGŁOSZENIE

SYNDYK IWONY OWCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej działka nr ew. 1/536 obręb 0020 Książenice PGR, o pow. 730 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej, o pow. 165,86 m2, wraz z garażem o pow. 18,89 m2, znajdującym się w budynku, położonej przy ul. Serenady 20 w Książenicach, gm. Grodzisk Mazowiecki pow. grodziski, woj. Mazowieckie, KW nr WA1G/00062441/3.

Cena wywoławcza 286.000,00 zł.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Syndyk informuje, że pozostały udział sprzedawany jest w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Owczarek wobec którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe o sygn. akt X GUp 1157/18.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 lipca 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 1155/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2019 r. w gmachu Sądu, sala 120 o godzinie 8.40.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kwocie 25.000,00 zł.

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ew. nr 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, położonej w Częstochowie przy ul. Noskowskiego w dzielnicy Podjasnogórskiej, obręb 0178, o łącznym obszarze 1,2039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00099218/3.

 Cena wywoławcza 639.000,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie dostępne tutaj

Operat szacunkowy dostępy tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 maja 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 12.00, sala nr 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu  udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.