SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.


OGŁOSZENIE

SYNDYK BEATY MC GREEN

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej, dz. nr 63/3, obręb 0001, o pow. 3007 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w miejscowości Kampinos, gm. Kampinos, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie KW nr WA1G/00046358/6.

Cena wywoławcza 95.000,00 zł.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) składników masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych Upadłemu związanych z marką „Próchnik”

za łączną kwotę 1.280.000,00 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) netto

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 11 maja 2021 roku, godzina 10.00.

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 07 maja 2021 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie; „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 11 maja 2021 r., godzina 10.00 ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 07 maja2021 r., wpłacić wadium w kwocie 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

Aktualizacja wyceny dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]


OGŁOSZENIE

SYNDYK BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (POPRZEDNIO BUTTIMER POLSKA SP. Z O. O.)

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci:

– zabudowanej nieruchomość gruntowej, działka nr 498/1, o pow. 0,9904 ha, położonej w miejscowości Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, KW nr LD1Y/00030001/9

– nieruchomości gruntowej, działka nr 497 o pow. 0,5536 ha położonej w miejscowości Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, KW nr LD1Y/00053538/9

Cena wywoławcza 2.275.000,00 zł netto w tym: nieruchomość 2.230.000,00 zł netto oraz ruchomości połączone z nieruchomością 45.000,00 zł netto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj aneks dostępny tutaj

Oszacowanie ruchomości połączonych z nieruchomością dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 175/20.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 13.30.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 200.000,00 zł.


OGŁOSZENIE

SYNDYK JADWIGI URBANIAK

informuje, że na podstawie § 7 pkt. 10 Regulaminu przetargu, syndyk odstąpił od przetargu  na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 57,2 m2. położonego przy ul. T. Kościuszki 6 m. 3 w miejscowości Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie, KW nr PO1T/00010152/0 wraz z udziałem 1/10 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, KW nr PO1T/00010073/2.