SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych wchodzących w skład masy upadłości

 Cena wywoławcza 75.645,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie kontenerów dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VII p. mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości oraz udziałów w prawie własności nieruchomości posadowionym na terenie nieruchomości gruntowej przy ul. Skierniewickiej 14 w Warszawie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 7 i 9/1 z obrębu ewidencyjnego 6-04-05,

 Cena wywoławcza 7.274.000,00 zł brutto (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100), w tym VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte jest w Operatach szacunkowych, które znajdują się w aktach postępowania sądowego oraz w biurze syndyka przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.

Zestawienie przedmiotów sprzedaży dostępne tutaj 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 lutego 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 09.30, sala nr 14.

Informacji na temat przetargu oraz udostępnia operaty szacunkowe po uprzednim umówieniu spotkania udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ogólnie określonych jako „Kamyk Zielony” wg specyfikacji w dalszej części obwieszczenia.

Cena wywoławcza 9.000.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów złotych, 00/100), w tym VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte jest w Operatach szacunkowych, które znajdują się w aktach postępowania sądowego oraz w biurze syndyka przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.

Zestawienie przedmiotów sprzedaży dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 lutego 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 10.00, sala nr 14.

Informacji na temat przetargu oraz udostępnia operaty szacunkowe po uprzednim umówieniu spotkania udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MACIEJA CHLUDZIŃSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości gruntowej o pow. 900 m2, nr ewid. nr 1090/2, obręb 0001, zabudowanej domem letniskowego o pow. 56,1 m2, położonej w Arciechowie, gm. Radzymin, woj. mazowieckie, KW nr WA1W/00022740/1.

Cena wywoławcza 20.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 181/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu, o godz. 13.55, sala nr A14:

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MACIEJA CHLUDZIŃSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości gruntowej o pow. 191 m2, dz. ewid. nr 119, obręb 6-10-05, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, o pow. 126,20 m2, położonej przy ul. J. Bułhaka 21 w Warszawie, KW nr WA1M/00463337/8.

Cena wywoławcza 120.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 181/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu, o godz. 13.45, sala nr A14:

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 12.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BRUNONA HERMANA

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci lokalu mieszkalnego o pow. 41,95 m2 położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 16, m. 9, KW nr NS1Z/00065733/8, wraz z udziałem 4195/32167 we współwłasności nieruchomości gruntowej KW nr NS1Z/00013584/9

Cena wywoławcza 353.500,00 zł.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 418/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 14.45, sala nr 120.

Zainteresowani oględzinami lokalu winni złożyć akces syndykowi do dnia 11 stycznia 2018 r. mailem na adres [email protected]l. Ewentualny termin oględzin lokalu zostanie wyznaczony w trybie roboczym, a zainteresowani poinformowani o tym fakcie drogą mailową.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 35.000,00 zł.

Syndyk informuje, że termin oględzin lokalu został wyznaczony na dzień 18 stycznia 2019 r.  o godz. 14.00 oraz na dzień 22 stycznia 2019 o godz. 10.00.