SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 

————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci :

– ruchomości (produkty gotowe , wyposażenie , zapasy)

– 100% udziałów w E-COMMERCE Próchnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( KRS 0000505855);

– wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych do Upadłego.

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 17.400.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych czterysta tysięcy złotych ).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 13 grudnia 2019 roku, godzina 11.00.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 13 grudnia 2019 r., godzina 11.00″ (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).,

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r., wpłacić wadium w kwocie 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37.

 

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

Załącznik dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]

 

————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK KRZYSZTOFA OWCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej działka nr ew. 1/536 obręb 0020 Książenice PGR, o pow. 730 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej, o pow. 165,86 m2, wraz z garażem o pow. 18,89 m2, znajdującym się w budynku, położonej przy ul. Serenady 20 w Książenicach, gm. Grodzisk Mazowiecki pow. grodziski, woj. Mazowieckie, KW nr WA1G/00062441/3.

Cena wywoławcza 228.000,00 zł.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Syndyk informuje, że pozostały udział sprzedawany jest w postępowaniu upadłościowym Iwony Owczarek wobec którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe o sygn. akt X GUp 1155/18.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia    15 listopada 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja).

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20.000,00 zł.

 

————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK IWONY OWCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej działka nr ew. 1/536 obręb 0020 Książenice PGR, o pow. 730 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej, o pow. 165,86 m2, wraz z garażem o pow. 18,89 m2, znajdującym się w budynku, położonej przy ul. Serenady 20 w Książenicach, gm. Grodzisk Mazowiecki pow. grodziski, woj. Mazowieckie, KW nr WA1G/00062441/3.

Cena wywoławcza 228.000,00 zł.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Syndyk informuje, że pozostały udział sprzedawany jest w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Owczarek wobec którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe o sygn. akt X GUp 1157/18.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia    15 listopada 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja).

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20.000,00 zł.

 

—————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BRUNONA HERMANA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki praw w postaci 13 udziałów w spółce Chleb i Igrzyska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 000056383) o wartości nominalnej 6.500,00 zł za kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złotych, 00/100)

 

Wycena udziałów dostępna tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 04 października 2019 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk w dniu 09 października 2019 r. od godz. 12.00 przeprowadzi licytacje telefoniczną.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.