OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK AGNIESZKI GRZYBICKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2, działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9

 

Cena wywoławcza 56.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 stycznia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną w terminie do
14 (czternastu) dni od daty upływu terminu do składania ofert.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. 106/26, obręb 20 Osowiec, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 248,09 m2, położonej w miejscowości Osowiec, ul. Morwowa 14, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr  PL1Z/00034855/7.

 

Cena wywoławcza 615.000,00 zł.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 grudnia 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 11 grudnia 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 60.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 151/20 o pow. 88 m2, 151/39 o pow. 11 m2, 151/40 o pow. 1.177 m2, 151/41 o pow. 3.532 m2, 151,42 o pow. 1.500 m2, 151/43 o pow. 1.500 m2, 151/44 o pow. 1.500 m2, obręb 015, o łącznej pow. 9.308 m2, położonej w miejscowości Musuły, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr PL1Z/00020712/2 7.

 

Cena wywoławcza 345.000,00 zł.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 grudnia 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 11 grudnia 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 30.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych

 

 Cena wywoławcza 37.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

 

Opis i oszacowanie kontenerów dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 listopada 2020 r.

 

Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

 

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

 

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 


 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):

– Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11 o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089871/7;

– Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12, 60/29, 60/30 o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089873/1;

– Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18 o powierzchni 0,3625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089878/6;

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 27 listopada 2020 roku, godzina 10.00.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia27 listopada 2020 r., godzina 10.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 23 listopada2020 r., wpłacić wadium w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Próchnik S.A. w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin nieruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]

 

Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych.

 


 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) składników masy upadłości w postaci:

1. Zapasów magazynowych (produkty gotowe) opatrzonych logo „Próchnik”.

2. Wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych Upadłemu.

za łączną kwotę 2.675.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych, 00/100) netto , na którą składają się:

– wartość na dzień wniosku nie więcej niż 675.000,00 zł netto (zapasy magazynowe, produkty gotowe)

– 2.000.000,00 zł netto (wartości niematerialne i prawne).

 

(w związku z faktem, że przedmiotem sprzedaży są poszczególne składniki przedsiębiorstwa do ceny należy doliczyć podatek VAT)

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 27 listopada 2020 roku, godzina 11.30.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie; „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 27 listopada 2020 r., godzina 11.30 ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 23 listopada 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym kwota 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) jako wadium za markę „Próchnik” i kwota 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za zapasy magazynowe, na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

 

Aktualizacja wyceny dostępna tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro® kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]