SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2020  oraz 78/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, z dniem 13 marca 2020 r.  do czasu trwania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zarządzono odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych z wyjątkiem wymienionych w Zarządzeniu Prezesa Nr 64/2020 oraz w Zarządzeniu Prezesa Sądu Nr 94/2020

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BRUNONA HERMANA

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż skutera Honda Lead, 50 cm3, 1995 r., nr rej. WD5150 za cenę 300,00 zł.

 

Wycena pojazdu dostępna tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 maja 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy upadłości samochodu osobowego Porsche Cayenne II 3.0, DPF, Tiptronic S, 2012 r., VIN: WP1ZZZ92ZCLA38169, nr rej. WX97633.

Cena wywoławcza 99.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100).

 

Opis i oszacowanie dostępne tutaj

 

Regulamin Konkursu ofert tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 czerwca 2020  r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk przeprowadzi telefoniczną licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Zainteresowani oględzinami winni złożyć akces syndykowi mailem na adres [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK

 

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 151/20 o pow. 88 m2, 151/39 o pow. 11 m2, 151/40 o pow. 1.177 m2, 151/41 o pow. 3.532 m2, 151,42 o pow. 1.500 m2, 151/43 o pow. 1.500 m2, 151/44 o pow. 1.500 m2, obręb 015, o łącznej pow. 9.308 m2, położonej w miejscowości Musuły, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr PL1Z/00020712/2 7.

 

Cena wywoławcza 504.000,00 zł.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 03 lipca 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej reki, nieruchomości gruntowej nr ew. 106/26, obręb 20 Osowiec, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 248,09 m2, położonej w miejscowości Osowiec, ul. Morwowa 14, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr  PL1Z/00034855/7.

 

Cena wywoławcza 899.000,00 zł.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 03 lipca 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 80.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


OGŁOSZENIE

 

SYNDYK AGNIESZKI GRZYBICKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2, działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9

 

Cena wywoławcza 69.600,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 1166/19.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r. w gmachu Sądu, sala nr 120 o godzinie 13.00.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7.000,00 zł.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BARTOSZA JĘDRACHOWICZA

 

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłemu od:

1. GK Dystrybucja Grzegorz Kordeł – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 55.933,66 zł;

2. Firma Handlowa ATUT Andrzej Baranowski – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 19.913,97 zł;

3. Akard Piotr Cudny – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 89.762,72 zł;

4. Best Sale Jakub Pawelec – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 43.180,54 zł;

 

za łączna kwotę 7.000,00 zł (słownie:siedem tysięcy złotych, 00/100)

 

Wycena należności dostępna tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29 maja 2020 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu do składania ofert, licytacje telefoniczną. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 

 


 

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH PROFIT S.A.  W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego, o pow. 50,14 m2, wraz z udziałem 5014/331427 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, oznaczonego nr 19, położonego przy ul. Wspólnej 50A w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00426680/7

 

Cena wywoławcza 527.000,00 zł.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 50.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH PROFIT S.A. W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego, o pow. 22,02 m2, wraz z udziałem 2202/331427 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, oznaczonego nr 21, położonego przy ul. Wspólnej 50A w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00403371/1.

 

Cena wywoławcza 238.000,00 zł.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 26.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału 1/64 w prawie współwłasności lokalu niemieszkalnego nr 202 wskazanego jako uprawnienie na czas nieoznaczony do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z miejsca postojowego nr 21, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Piasecznie przy ul. Energetycznej 11, KW nr WA1I/000171126/1.

 

Cena wywoławcza 16.400,00 zł brutto.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK DOROTY PAŁCZYŃSKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym nr 9A o pow. 69,74 m2 położonym w Warszawie przy ul. Poznańskiej 11 – KW nr WA4M/00116875/5.

 

Cena wywoławcza 88.500,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100).

 

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected]l oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

UWAGA!!!

Działając jako syndyk Próchnik S.A. w upadłości, informuję, że zgodnie z zarządzeniem Sędziego Przewodniczącej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydział Gospodarczy Wydziału z dnia 10.04.2020 roku, w związku z zarządzeniem nr 38/2020 Pana Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,  wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne ( z wyjątkiem publikacji orzeczeń) wyznaczone na maj tego roku (w tym rozprawa w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Próchnik S.A.)  zostały odwołane.

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11 o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089871/7;

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12, 60/29, 60/30 o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089873/1;

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18 o powierzchni 0,3625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089878/6.

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 26 maja 2020 roku, godzina 10.00.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 19 maja 2020 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 26 maja 2020 r., godzina 10.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 19 maja 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Próchnik S.A. w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin nieruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]

 

Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych.