SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 

——————————————————————————————————————

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARTOSZA JĘDRACHOWICZA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłemu od:  

1. GK Dystrybucja Grzegorz Kordeł – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 55.933,66 zł;

2. Firma Handlowa ATUT Andrzej Baranowski – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 19.913,97 zł;

3. Akard Piotr Cudny – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 89.762,72 zł;

4. Best Sale Jakub Pawelec – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 43.180,54 zł;

za łączna kwotę 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych, 00/100)

Wycena należności dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2019 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu do składania ofert, licytacje telefoniczną. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 

 

——————————————————————————————————————

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11 o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089871/7;

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12, 60/29, 60/30 o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089873/1;

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18 o powierzchni 0,3625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089878/6;

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 20 września 2019 roku, godzina 10.00.

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 16 września 2019 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 20 września 2019 r., godzina 10.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 16 września 2019 r., wpłacić wadium w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku Alior Bank SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Próchnik S.A. w upadłości -sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37.

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

Termin oględzin nieruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]

Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych.

 

 

————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci samochodów osobowych wymienionych poniżej:

  1. Audi S8 Quatro Kat. D2, 4.2 l, 1999 r., VIN: WAUZZZ4DZYN008746, nr rej. EL6C581 za kwotę 9.400,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych, 00/100). Opis i oszacowanie dostępne tutaj

  2. Kia Cee’d 1.6 CRDi MR’12, 2012 r., VIN: U5YHM516ADL023584, nr rej. EL897RH za kwotę 14.000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych, 00/100 zł). Opis i oszacowanie dostępne tutaj

  3. Kia Sportage 1.6 GDI MR’10, 2013 r., VIN: U5YPB814ADL399105, nr rej. EL840RX za kwotę  21.400,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych, 00/100). Opis i oszacowanie dostępne tutaj

  4. Land Rover Range Rover III 3.6 TD MR’06, 2007 r., VIN: SALLMAM248A265758, nr rej. WE7179L za kwotę 23.000,00 zł brutto (Słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100). Opis i oszacowanie dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Syndyk Próchnik S.A. informuje, że w terminie przewidzianym Regulaminem przetargu do biura syndyka wpłynęły następujące oferty:

  1. Audi S8 – wpłynęła jedna oferta na kwotę 7.380,00 zł (poniżej ceny wywoławczej), która została odrzucona przez syndyka.

  2. Kia Cee’d – wpłynęły 4 oferty. Najwyższa oferta na kwotę 17.700,00 zł.

  3. Kia Sportage – wpłynęło 5 ofert. Najwyższa oferta na kwotę 27.700,00 zł

  4. Land Rover Range Rover – brak ofert

Zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Regulaminu konkursu ofert syndyk informuje, że telefoniczna licytacja pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę odbędzie się w czwartek 18 lipca 2019 r. od godz. 12.00.

Licytacja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji). Jako minimalną kwotę postąpienia ustala się kwotę 500,00 zł dla pojazdów opisanych w pkt. 2 i 3.

W przypadku licytacji telefonicznej syndyk dwukrotnie podejmie próbę telefonicznego skontaktowania się z trzema (3) oferentami, którzy zaoferowali najwyższe kwoty. W przypadku niemożności skontaktowania się, do telefonicznej licytacji zostanie zaproszony kolejny oferent, który złożył najwyższą ofertę.

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.