SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.


Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2020  oraz 78/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, z dniem 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołane zostały rozprawy i posiedzenia jawne z wyjątkiem wymienionych w Zarządzeniu Prezesa nr 64/2020

 


SYNDYK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH PROFIT S.A. W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI

informuje, że przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wspólnej 50 A w Warszawie, w związku z odwołaniem do dnia 31 marca 2020 r. zaplanowanych rozpraw, zostały unieważnione.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.



OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, rozprawa w przedmiocie przetargu została odwołana.

Prosimy o nieskładanie ofert.

O dalszych czynnościach związanych ze przetargiem będziemy informować Państwa na bieżąco.

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/64 w prawie współwłasności lokalu niemieszkalnego nr 202 wskazanego jako uprawnienie na czas nieoznaczony do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z miejsca postojowego nr 21, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Piasecznie przy ul. Energetycznej 11, KW nr WA1I/000171126/1.

Cena wywoławcza 16.400,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 marca 2020 r.  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 142/19

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2020 r. w gmachu Sądu, sala nr 120 o godzinie 11.00.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.000,00 zł.


OGŁOSZENIE

SYNDYK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH PROFIT S.A.  W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego, o pow. 50,14 m2, wraz z udziałem 5014/331427 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, oznaczonego nr 19, położonego przy ul. Wspólnej 50A w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00426680/7

Cena wywoławcza 527.000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 marca 2020 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XIX GUp 847/19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2020 r. w gmachu Sądu, sala nr 120 o godzinie 14.15.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 62.000,00 zł.


OGŁOSZENIE

SYNDYK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH PROFIT S.A. W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego, o pow. 22,02 m2, wraz z udziałem 2202/331427 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, oznaczonego nr 21, położonego przy ul. Wspólnej 50A w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00403371/1.

Cena wywoławcza 238.000,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 marca 2020 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XIX GUp 847/19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2020 r. w gmachu Sądu, sala nr 120 o godzinie 14.45.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 26.000,00 zł.