SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

 ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w postaci:

  1. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położnej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2, objętej KW nr EL1D/00030209/6;

  2. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,3900 ha, położnej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 188, 192 objętej KW nr EL1D/00029160/0;

  3. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położnej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2, objętej KW nr EL1D/00030209/6;

  4. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położnej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2, objętej KW nr EL1D/00030209/6

Łączna cena wywoławcza 97.110,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 268/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 10.00.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE

SYNDYK MONIKI MILCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o pow. 60,80 m2, położonym w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 6 m. 20.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 01 kwietnia 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 05 kwietnia 2019 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

SYNDYK JOANNY KURYŁOWICZ

ogłasza przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Udziału ½ w nieruchomości gruntowej, działka nr ew. 379 o pow. 429 m2, w zabudowanej domem jednorodzinnym. położonej w Płońsku przy ul. Wieczorków 9A, KW nr PL1L/00004777/6

Cena wywoławcza 213.350,00 zł brutto.

2. Nieruchomości gruntowej, działka nr 152, o pow. 673 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Warszawie przy ul. Juranda ze Spychowa 64b, KW nr WA3M/00441383/9

Cena wywoławcza 614.550,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie dostępne Ad. 1 tutaj i Ad. 2 tutaj

Regulaminy przetargów dostępne Ad. 1 tutaj i Ad. 2 tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 01 kwietnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 12/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 r. w gmachu Sądu, sala nr 119:

Ad. 1 – o godz. 8.10.

Ad. 2 – o godz. 8.20.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie:

Ad. 1 – 22.000,00 zł.

Ad. 2 – 62.000,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.