OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH PROFIT S.A.  W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI

 

Syndyk upadłości Inwestycji Alternatywnych PROFT S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłej spółce od spółki Mennica Wrocławska Centrum Dystrybucji sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS: 0000523860, w kwocie należności głównej 422.300,00 zł, za kwotę nie niższą niż 7.000,00 zł.

 

Wycena należności dostępna tutaj

 

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 04 września 2019 r., w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem na nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi w dniu 08 września 2020 r. o godz. 12.00 licytacje telefoniczną.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału 1/64 w prawie współwłasności lokalu niemieszkalnego nr 202 wskazanego jako uprawnienie na czas nieoznaczony do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z miejsca postojowego nr 21, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Piasecznie przy ul. Energetycznej 11, KW nr WA1I/000171126/1.

 

Cena wywoławcza 13.900,00 zł brutto.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 października 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja).

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.