OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK PRÓCHNIK S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy samochodu osobowego Volvo XC 60 Drive-E 2.0, DPF, Ocean Race D4, 2015 r., nr rej. EL443VF, VIN: YV1DZ73CDF2733276 z cenę 55.200,00 zł brutto

 

Wycena pojazdu dostępna tutaj

 

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 stycznia 2021  r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

Auto będzie można obejrzeć w środę 20.01.2021 r. w godz. 11-12 przy ul. Grabowskiego w Warszawie (parking na tyłach budynku przy ul. Wspólnej 35 w Warszawie). Osoby zainteresowane oględzinami pojazdu proszone są o przesłanie informacji mailem na adres [email protected]

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk przeprowadzi telefoniczną licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Zainteresowani oględzinami winni złożyć akces syndykowi mailem na adres [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

 Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (POPRZEDNIO BUTTIMER POLSKA SP. Z O. O.)

 

przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci:

– zabudowanej nieruchomość gruntowej, działka nr 498/1, o pow. 0,9904 ha, położonej w miejscowości Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, KW nr LD1Y/00030001/9

– nieruchomości gruntowej, działka nr 497 o pow. 0,5536 ha położonej w miejscowości Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, KW nr LD1Y/00053538/9

 

Cena wywoławcza 2.841.000,00 zł netto w tym: nieruchomość 2.785.000,00 zł netto oraz ruchomości połączone z nieruchomością 56.000,00 zł netto.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj aneks dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 175/20.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2021 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 14.00.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 300.000,00 zł.

 


 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):

– Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11 o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089871/7;

– Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12, 60/29, 60/30 o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089873/1;

– Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18 o powierzchni 0,3625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089878/6;

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 22 stycznia 2021 roku, godzina 10.00.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 22 stycznia 2021r., godzina 10.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 18 stycznia 2021 r., wpłacić wadium w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Próchnik S.A. w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin nieruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]

 

Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych.

 


 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) składników masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych Upadłemu związanych z marką „Próchnik”

za łączną kwotę 1.600.000,00 zł (słownie: milion sześćset tysięcy złotych, 00/100) netto

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 22 stycznia 2021 roku, godzina 12.00.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie; „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 22 stycznia 2021 r., godzina 12.00 ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 18 stycznia 2021 r., wpłacić wadium w kwocie 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

 

Aktualizacja wyceny dostępna tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro® kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/64 w prawie współwłasności lokalu niemieszkalnego nr 202 wskazanego jako uprawnienie na czas nieoznaczony do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z miejsca postojowego nr 21, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Piasecznie przy ul. Energetycznej 11, KW nr WA1I/000171126/1

 

Cena wywoławcza 8.000,00 zł brutto.

 

Opis i oszacowanie dostępne tutaj

 

Regulamin dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja).

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BEATY MC GREEN

 

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej, dz. nr 63/3, obręb 0001, o pow. 3007 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w miejscowości Kampinos, gm. Kampinos, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie KW nr WA1G/00046358/6.

 

Cena wywoławcza 118.000,00 zł.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XIX GUp 400/20.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2021 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 10.30.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20.000,00 zł.