SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK HANNY GROCHULSKIEJ

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż  Udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 84,40 m2  położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sobieskiego 49 m. 23, KW nr WA5M/00321117/1.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że cena ulegnie zmniejszeniu o 4/5, o ile w wyniku sprzedaży w trybie przepisów Prawa upadłościowego nie zostaną wykreślone hipoteki z księgi wieczystej.

W związku z faktem, że sprzedaży podlega udział ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu zgodnie z art. 172 § 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu, przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Syndyk poucza, że w związku z niejednolitą interpretacją w przedmiocie zastosowania z art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (art. 313 ust. 5 i 6 Prawa upadłościowego) co do skutków sprzedaży w zakresie hipotek obciążających, Uczestnik przetargu winien złożyć oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości ewentualne konsekwencje braku wykreślenia hipoteki z nabytego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Opis i oszacowanie tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Oferty na zakup praw należy składać na piśmie w terminie do 07 grudnia 2018 r. faxem nr 22 622 92 61, mailem: [email protected] lub listem poleconym na adres biura syndyka ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa (liczy się data wpływu, nie zaś data nadania).

​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

OGŁOSZENIE

DA INVEST SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż praw w postaci 83.000 udziałów w Terra Mazur Sp. z o. o. w Warszawie (KRS: 0000295940) za cenę nie niższą niż 235.000 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100),

Oszacowanie wartości udziałów dostępne tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Oferty na zakup praw należy składać na piśmie w terminie do 30 listopada 2018 r. faxem nr 22 622 92 61, mailem: [email protected] lub listem poleconym na adres biura syndyka ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa (liczy się data wpływu, nie zaś data nadania).

Informacje nt. konkursu udziela syndyk Katarzyna Uszak, mail [email protected]

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Syndyk zachęca zainteresowanych do składania listów intencyjnych.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MACIEJA CHLUDZIŃSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości gruntowej o pow. 900 m2, nr ewid. nr 1090/2, obręb 0001, zabudowanej domem letniskowego o pow. 56,1 m2, położonej w Arciechowie, gm. Radzymin, woj. mazowieckie, KW nr WA1W/00022740/1.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 28 listopada 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 181/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. w gmachu Sądu, o godz. 13.00, sala nr A14:

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.500,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MACIEJA CHLUDZIŃSKIEGO

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości gruntowej o pow. 191 m2, dz. ewid. nr 119, obręb 6-10-05, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, o pow. 126,20 m2, położonej przy ul. J. Bułhaka 21 w Warszawie, KW nr WA1M/00463337/8.

Cena wywoławcza 152.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 28 listopada 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 181/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. w gmachu Sądu, o godz. 13.10, sala nr A14:

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 15.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK MONIKI MILCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o pow. 52,10 m2 położonego w Warszawie przy ul. Tagore’a 1 m. 2 KW nr WA2M/00133736/0, wraz z udziałem 14/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, KW nr WA2M/0004858/0.

Cena wywoławcza 366.000,00 zł brutto

Opis nieruchomości dostępne tutaj

 Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 564/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 9.50.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 35.000,00 zł.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARTOSZA JĘDRACHOWICZA

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci akcesoriów oraz gadżetów.

​Łączna cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł

​Syndyk będzie preferował oferty na zakup całości oferowanych ruchomości.

​Spis ruchomości dostępny tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Przykładowy katalog dostępny tutaj

​​​Oferty na zakup ruchomości należy składać na piśmie w terminie do 09 listopada 2018 r. pocztą,

faxem nr 22 622 92 61, mailem: [email protected]

​Syndyk przewiduje możliwość ich obejrzenia po uprzednim, mailowym umówieniu się.

​Syndyk zastrzega sobie prawo, zgodnie z Regulaminem, do przeprowadzenie licytacji telefonicznej.

​Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł

​​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

​​Preferowane będą oferty na zakup całości wyposażenia.

Syndyk zaprasza także do składania listów intencyjnych.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ogólnie określonych jako „Kamyk Zielony” wg specyfikacji dostępnej tutaj

Cena wywoławcza 10.530.100,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sto złotych, 00/100), w tym VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte jest w Operatach szacunkowych, które znajdują się w aktach postępowania sądowego oraz w biurze syndyka przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres

Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 r. w gmachu Sądu o godz. 10.00, sala nr 14.

Informacji na temat przetargu oraz udostępnia operaty szacunkowe, po uprzednim umówieniu spotkania,

udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

OGŁOSZENIE

SYNDYK JOANNY KURYŁOWICZ

ogłasza przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Udziału ½ w nieruchomości gruntowej, działka nr ew. 379 o pow. 429 m2, w zabudowanej domem jednorodzinnym. położonej w Płońsku przy ul. Wieczorków 9A, KW nr PL1L/00004777/6

Cena wywoławcza 251.000,00 zł brutto.

2. Nieruchomości gruntowej, działka nr 152, o pow. 673 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej

w Warszawie przy ul. Juranda ze Spychowa 64b, KW nr WA3M/00441383/9

Cena wywoławcza 723.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie dostępne Ad. 1 tutaj i Ad. 2 tutaj

​Regulamin Przetargu dostępny Ad. 1 tutaj i Ad. 2 tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 12/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2018 r. w gmachu Sądu, sala nr 120:

Ad. 1 – o godz. 9.00.

Ad. 2 – o godz. 9.30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kwocie:

Ad. 1 – 25.000,00 zł.

Ad. 2 – 70.000,00 zł

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

OGŁOSZENIE

SYNDYK MARVINK STEFANKOWSKI, PODGÓRSKI S.J. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KOBYŁCE

zaprasza do składania listów intencyjnych na zakup maszyn dostępnych w załączniku tutaj

​Łączna cena oszacowania biegłego przy sprzedaży wymuszonej wynosi 513.629,08 zł (w tym 23% VAT). 

Preferowane będą oferty na zakup wszystkich ruchomości.

Ruchomości można oglądać w Kobyłce po uprzednim mailowym umówieniu pod adresem: [email protected]