UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci :

– ruchomości (produkty gotowe , wyposażenie , zapasy)

– 100% udziałów w E-COMMERCE Próchnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( KRS 0000505855);

– wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych do Upadłego.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 07 lutego 2020 roku, godzina 12.00, sala nr 309.

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 03 lutego 2020 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 07 lutego 2020 r., godzina 12.00″ (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).,

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 03 lutego 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37.

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

Załącznik dostępny tutaj

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]


OGŁOSZENIE

SYNDYK BRUNONA HERMANA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki praw w postaci 13 udziałów w spółce Chleb i Igrzyska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 000056383) o wartości nominalnej 6.500,00 zł za kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złotych, 00/100)

Wycena udziałów dostępna tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 04 października 2019 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk w dniu 09 października 2019 r. od godz. 12.00 przeprowadzi licytacje telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MARIUSZA KRYSIAKA

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci udziału ½ w zabudowanej domkiem rekreacyjnym działki gruntu nr ew. 142/7 o pow. 1.193 m2, obręb 17, położonej w miejscowości Nowe Drozdowo, gm. Rzewnie, pow. Makowski, woj. mazowieckie, KW OS1P/00026011/0.

Cena wywoławcza 8.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 września 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja).

O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 08 października 2019 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 800,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MARVINK STEFANKOWSKI PODGÓRSKI SP. J. W UPADŁOŚCI

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłej spółce od spółki Marvink Sp. z o. o. w Warszawie KRS: 0000037505, w kwocie należności głównej 67 236,67 zł, za kwotę nie niższą niż 2.000,00 zł.

Opis i oszacowanie należności dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r., w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem na nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 licytacje telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych

 Cena wywoławcza 75.645,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie kontenerów dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VII p. mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.