UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK MARIUSZA KRYSIAKA

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci udziału ½ w zabudowanej domkiem rekreacyjnym działki gruntu nr ew. 142/7 o pow. 1.193 m2, obręb 17, położonej w miejscowości Nowe Drozdowo, gm. Rzewnie, pow. Makowski, woj. mazowieckie, KW OS1P/00026011/0.

Cena wywoławcza 8.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 września 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja).

O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 08 października 2019 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 800,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci samochodów osobowych wymienionych poniżej:

  1. Audi S8 Quatro Kat. D2, 4.2 l, 1999 r., VIN: WAUZZZ4DZYN008746, nr rej. EL6C581 za kwotę 9.400,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych, 00/100). Opis i oszacowanie dostępne tutaj

  2. Land Rover Range Rover III 3.6 TD MR’06, 2007 r., VIN: SALLMAM248A265758, nr rej. WE7179L za kwotę 23.000,00 zł brutto (Słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100). Opis i oszacowanie dostępne tutaj

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

————————————————————————————————

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11 o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089871/7;

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12, 60/29, 60/30 o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089873/1;

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18 o powierzchni 0,3625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089878/6;

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 20 września 2019 roku, godzina 10.00.

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 16 września 2019 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 20 września 2019 r., godzina 10.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 16 września 2019 r., wpłacić wadium w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku Alior Bank SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Próchnik S.A. w upadłości -sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37.

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

Termin oględzin nieruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]

Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych.

———————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARTOSZA JĘDRACHOWICZA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłemu od:

1. GK Dystrybucja Grzegorz Kordeł – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 55.933,66 zł;

2. Firma Handlowa ATUT Andrzej Baranowski – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 19.913,97 zł;

3. Akard Piotr Cudny – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 89.762,72 zł;

4. Best Sale Jakub Pawelec – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 43.180,54 zł;

za łączna kwotę 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych, 00/100)

Wycena należności dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2019 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu do składania ofert, licytacje telefoniczną. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK MARVINK STEFANKOWSKI PODGÓRSKI SP. J. W UPADŁOŚCI

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłej spółce od spółki Marvink Sp. z o. o. w Warszawie KRS: 0000037505, w kwocie należności głównej 67 236,67 zł, za kwotę nie niższą niż 2.000,00 zł.

Opis i oszacowanie należności dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r., w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem na nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 licytacje telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

 ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w postaci:

  1. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2 KW nr EL1D/00030209/6

  2. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,3900 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 188, 192 KW nr EL1D/00029160/0

  3. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,8578 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/14, 117/16 KW nr EL1D/00000274/3.

  4. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,6652 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/7, KW nr EL1D/00030187/5

Łączna cena wywoławcza 78.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 czerwca 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 12 czerwca 2019 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych

 Cena wywoławcza 75.645,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie kontenerów dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VII p. mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK EMILII ZIELIŃSKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie z wolnej ręki, udziału 1/24 w nieruchomości gruntowej (nieruchomość rolna) składającej się z działek nr ew. 1, 40, 44, 312, 140/5 i 140/19 obręb 0022-Ustanów, o łącznej powierzchni 2,0538 ha,  położonych w miejscowości Ustanów, gm. Prażmów, pow. Piaseczyński, KW nr WA5M/00237982/9

Łączna wywoławcza wynosi 1.600,00 zł

Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 801/17 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]