UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SYNDYK JOANNY KURYŁOWICZ

ogłasza przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Udziału ½ w nieruchomości gruntowej, działka nr ew. 379 o pow. 429 m2, w zabudowanej domem jednorodzinnym. położonej w Płońsku przy ul. Wieczorków 9A, KW nr PL1L/00004777/6

Cena wywoławcza 213.350,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

OGŁOSZENIE

SYNDYK MARIUSZA KRYSIAKA

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci udziału ½ w zabudowanej domkiem rekreacyjnym działki gruntu nr ew. 142/7 o pow. 1.193 m2, obręb 17, położonej w miejscowości Nowe Drozdowo, gm. Rzewnie, pow. Makowski, woj. mazowieckie, KW OS1P/00026011/0.

Cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 7 marca 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 130/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2019 r. w gmachu Sądu w sali 119 o godz. 14.00.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.500,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych

 Cena wywoławcza 75.645,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie kontenerów dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VII p. mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

OGŁOSZENIE

SYNDYK EMILII ZIELIŃSKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie z wolnej ręki, udziału 1/24 w nieruchomości gruntowej (nieruchomość rolna) składającej się z działek nr ew. 1, 40, 44, 312, 140/5 i 140/19 obręb 0022-Ustanów, o łącznej powierzchni 2,0538 ha,  położonych w miejscowości Ustanów, gm. Prażmów, pow. Piaseczyński, KW nr WA5M/00237982/9

Łączna wywoławcza wynosi 1.600,00 zł

Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 801/17 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

OGŁOSZENIE

SYNDYK BEATY KUJAWSKIEJ

​ogłasza przetarg na sprzedaż łącznie trzech nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci:

1.Udziału 1/4 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/40, 30/41, 30/42, 30/43, 30/44, 30/45, 30/46, 30/47, 30/48, 30/49, 30/50, 30/51, 30/52, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56z obrębu 33 o łącznej pow. 25.069 m2 , KW nr EL1E/00079743/7.

2. Udziału 1/4 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/36, 30/37, 30/38, 30/39 o łącznej pow. 493 m2 , KW nr EL1E/00079744/4

3.Udziału 3/13 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/30, 30/31, 30/32, 30/33, 30/34, 30/35, 30/57 o łącznej pow. 4.258 m2 , KW nr EL1E/00075055/9.

Cena wywoławcza 47.900,00 zł (łączna cena za udziały w 3 nieruchomościach).

Opis i oszacowanie wartości dostępne poniżej:

   nr 1 tutaj

   nr 2 tutaj

   nr 3 tutaj

​​Syndyk informuje, że zgodnie z art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 313 Prawa upadłościowego postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych w przedmiocie zakupu udziałów w nieruchomościach.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

OGŁOSZENIE

SYNDYK FOCUS PARK JELENIA GÓRA SP. Z O. O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej reki,  nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.070 m2,

działki nr 40/2 i 41/1 położonej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze, KW nr JG1J/00088019/4.

Cena wywoławcza 964.320,00 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych, 00/100) w tym 23 % VAT.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj oraz aneks dostępny tutaj

​​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak ​mailem: [email protected]