UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.


OGŁOSZENIE

SYNDYK AGNIESZKI GRZYBICKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2, działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9

Cena wywoławcza 56.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 stycznia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną w terminie do
14 (czternastu) dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych

 Cena wywoławcza 37.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie kontenerów dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 listopada 2020 r.

Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.


OGŁOSZENIE

Syndyk upadłości Marioli Filasiewicz

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłej od Pana Norberta Zakrzewskiego, w wysokości należności głównej w kwocie 8.460,00 zł za cenę nie niższą niż 100,00 zł brutto.

Wycena należności dostępna tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 11 września 2020 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi w dniu 16 września 2020 r. o godz. 12.00 licytacje telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.