KOMUNIKAT NR 4

W obliczu powtarzających się najść osób przebywających na terenie budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, zakazuję wszelkim osobom nie zaangażowanym w prace związane z przebudową budynku i nieupoważnionym przez Kierownika budowy albo syndyka, wstępu na teren robót, który określam na poziomie linii 3 kondygnacji oraz ograniczenie przemieszczania się po budynku do zakresu zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb. Zakazuję także zarówno kierownikowi budowy jak i wykonawcom robót udzielania jakichkolwiek informacji o toczących się pracach. Jedyną osobą uprawnioną do kontaktów jest syndyk masy upadłości adres poczty elektronicznej [email protected]

Jak wynika z pozyskanych informacji, zakaz wstępu nie jest respektowany. Informuję, że dalsze naruszanie zakazu może skutkować powiadomieniem Policji o nie respektowaniu obecnych ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii oraz decyzją syndyka o wstrzymaniu prac i cofnięciu wniosku o realizację przedsięwzięcia deweloperskiego jako nie możliwego do wykonania wobec stwarzania zagrożeń i utrudnień.

Komunikat syndyka dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 3

SZANOWNI PAŃSTWO
 
W związku z szeregiem pytań dotyczących harmonogramu prac w zakresie zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, jako syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. w upadłości, informuję, że prace przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia przebudowy są na ostatnim etapie.

Syndyk przewiduje zgłoszenie rozpoczęcia przebudowy do odpowiednich organów na tydzień 2-6 marca 2020 r.

Obecnie brakuje kilku formalnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (bak doręczenia postanowień sądowych, polisy ubezpieczeniowej, stanowiska Urzędu Skarbowego).

Zgodnie z przewidywanym, na dzisiaj, harmonogramem realizacji robót, termin zakończenia procesu inwestycyjnego, przy założeniu, że nie zajdą okoliczności uniemożliwiające realizacje inwestycji, został określony na ostatni tydzień sierpnia 2020 r. (uzyskanie decyzji o samodzielności lokali).
Niezwłocznie po zakończeniu inwestycji planowane jest przystąpienie do realizacji umów deweloperskich.
W przypadku zainteresowania indywidualnym oświadczeniem syndyka w przedmiotowej sprawie (o powyższej treści) może ono zostać wysłane zainteresowanym, po złożeniu wniosku skierowanego do syndyka za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
[email protected] z podaniem adresu do korespondencji.

Komunikat syndyka dostępny tutaj


KOMUNIKAT NR 2

SZANOWNI PAŃSTWO

Działając jako syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. w upadłości, w związku z licznymi pytaniami i opóźnieniem w wysłaniu zawiadomień o ogłoszeniu upadłości (brak adresów wierzycieli), informuje, że termin na zgłaszanie wierzytelności (liczony jako miesiąc od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. dzień 23 października 2019 roku) nie jest terminem zawitym, co oznacza, że jego nieznaczne przekroczenie nie spowoduje negatywnych skutków procesowych, jednakże należy mieć na uwadze uregulowanie art. 252 i nast. PU, zgodnie z którym jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.

Zgodnie z art. 253 po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

Zgodnie z art. 239, 240 i nast. PU zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgodnie z art. 243 PU syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy wierzytelność uznaje. Dopiero w przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Termin ten nie podlega przedłużeniu, ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi.

Tym samym żaden przepis prawa upadłościowego nie obliguje wierzycieli do przedkładania na dowód istnienia wierzytelności oryginałów, ani też notarialnie poświadczonych kopii dokumentów. Przepisy prawa upadłościowego w aktualnie obowiązującym brzmieniu mówią jedynie o wskazaniu (podaniu) na istnienie takich dokumentów oraz o procedurze ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia o takowe w przypadku braku potwierdzenia istnienia wierzytelności w księgach Upadłego. W konsekwencji wskazanie, ewentualnie dołączenie zwykłych kopii dokumentów pozostaje rozwiązaniem w zupełności wystarczającym oraz zgodnym z obowiązującymi przepisami.


KOMUNIKAT NR 1

Syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o., że w dniu 15 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość spółki Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i ustanowił moją osobę syndykiem masy upadłości (sygn. akt XIX GU 175/19  – obecna sygnatura XIX GUp 1292/19 – kopia postanowienia w załączeniu).

Jednocześnie informuję, że zgłoszeń wierzytelności należy dokonać w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG z dnia z dnia 23 października 2019 r. nr 206 (5845) poz. 54539 str. 22) na ręce Sędziego Komisarza SSR Pawła Stosio na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIX Wydział Gospodarczy,

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1292/19

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj

Wzór zgłoszenia wierzytelności dostępny tutaj