KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

w sprawie inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”

Szanowni Państwo

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon” informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 r. odbył się przetarg na sprzedaż inwestycji pn. „Osiedle Rubikon”, w którym złożono jedną ofertę nabycia. Oferta ta, po sprawdzeniu jej pod względem formalnym, została przyjęta przez syndyka. Postanowieniem wydanym na rozprawie Sędzia Komisarz zatwierdził wybór oferty dokonany przez syndyka. W pisemnym uzasadnieniu postanowienia Sędzia Komisarz stwierdził, że oferta na zakup nieruchomości, spełniała warunki przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z regulaminu przetargu, a ponadto była jedyną ofertą zakupu, a także zwrócił uwagę, że zawarte w warunkach przetargu zapisy mające na celu zabezpieczenie interesów nabywców lokali, tj. osób, które przed ogłoszeniem upadłości zawarły z Upadłym przedwstępne umowy nabycia lokali i wpłaciły na ten cel środki tytułem cen nabycia lokali realizują pośrednio zasadę ochrony praw lokatorów.

Postanowienie Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty zostało zaskarżone przez:

– syndyka masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości z siedzibą w Wołominie – sygn. akt XVIII Guz 17/20;

– Upadłego – sygn. akt XVIII Guz 29/20.

Do chwili obecnej zażalenia nie zostały doręczone syndykowi, a co za tym idzie syndyk nie zajął stanowiska w ich przedmiocie.

Aktualnie zażalenia oczekują na rozpoznanie.

Do czasu rozpoznania zażaleń nie jest możliwe podejmowanie żadnych czynności w przedmiotowym zakresie.

Skan komunikatu dostępny tutaj


 

KOMUNIKAT SYNDYKA DOLCAN PLUS S.A.

Syndyk Dolcan Plus S.A. w upadłości, informuje, że z dniem 01 czerwca 2019 roku zmianie ulega adres korespondencyjny syndyka.

Nowy adres to: ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa.

 


 

KOMUNIKAT SYNDYKA DOLCAN PLUS S.A.

W związku z szeregiem pytań ze strony potencjalnych inwestorów zainteresowanych kontynuacja oraz zakupem inwestycji Upadłej spółki pod nazwą „Osiedle Rubikon” Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości informuje, że na ukończeniu jest opis i oszacowanie inwestycji.

W związku z powyższym Syndyk zaprasza do składania pocztą elektroniczną deklaracji zakupu nieruchomości (listów intencyjnych) przez podmioty zainteresowane jej nabyciem wraz ze wskazaniem propozycji warunków kupna, w szczególności stanowiska co do zabezpieczenia interesów osób, które zawarły z Upadłym umowy na zakup lokali za zapłatą głównej części ceny. Deklaracje należy wysyłać na adres e-mail: [email protected]

Niezwłocznie po zakończeniu opisu i oszacowania inwestycji pn. „Osiedle Rubikon” Syndyk udostępni zainteresowanym osobom w formie elektronicznej wyżej wymieniony dokument oraz wyznaczy terminy, w których możliwe będzie dokonanie oględzin osiedla.