Wzór zgłoszenia wierzytelności, w wersji do edycji, w postępowaniu Basel Olten Pharm S.A. dostępny tutaj

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj

 

————————————————————————-

 

KOMUNIKAT NR 2 SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A.
W UPADŁOŚCI

 

Szanowni Państwo,

 

Działając jako syndyk Basel Olten Pharm S.A., w związku z licznie napływającymi bezpośrednio do biura syndyka zgłoszeniami wierzytelności informuję, że jedynym właściwym adresatem zgłoszeń zgodnie z treścią zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości oraz obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest Sędzia Komisarz ustanowiony w postepowaniu upadłościowym Basel Olten Pharm S.A., a nie syndyk masy upadłości. Mylnie skierowane zgłoszenia wierzytelności są odsyłane nadawcom.

 

Ponownie wskazuję, że zgłoszenia wierzytelności należy kierować na ręce Sędziego Komisarza SSR Anny Walenciak do:

 

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

XVIII Wydział gospodarczy dla spraw

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

pod sygn. akt XVIII GUp 939/19

 

Ponadto syndyk informuje, że termin na zgłaszania wierzytelności (liczony jako miesiąc od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. dzień 11 lipca 2019 roku) nie jest terminem zawitym, co oznacza, że jego nieznaczne przekroczenie nie spowoduje negatywnych skutków procesowych, jednakże należy mieć na uwadze uregulowanie art. 252 i nast. PU, zgodnie z którym jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.

 

Zgodnie z art. 253 po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

 

Jednocześnie syndyk informuje, że informacja umieszczona na stronie Stowarzyszenia Obligatariuszy KK dotycząca konieczności dołączania do zgłoszeń wierzytelności oryginałów, bądź notarialnie poświadczonych kopii dokumentów świadczących o istnieniu wierzytelności jest błędna i nie ma oparcia w obowiązujących przepisach, gdyż zgodnie z art. 239, 240 i nast. PU zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

 

Natomiast zgodnie z art. 243 PU syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy wierzytelność uznaje. Dopiero w przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi.

 

Tym samym żaden przepis prawa upadłościowego nie obliguje wierzycieli do przedkładania na dowód istnienia wierzytelności oryginałów, ani też notarialnie poświadczonych kopii dokumentów. Przepisy prawa upadłościowego w aktualnie obowiązującym brzmieniu mówią jedynie o wskazaniu (podaniu) na istnienie takich dokumentów oraz o procedurze ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia o takowe w przypadku braku potwierdzenia istnienia wierzytelności w księgach Upadłego. W konsekwencji wskazanie, ewentualnie dołączenie zwykłych kopii dokumentów pozostaje rozwiązaniem w zupełności wystarczającym oraz zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

 

Pismo syndyka dostępne tutaj

 

————————————————————————-

 

KOMUNIKAT NR 1 SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

W związku z licznie napływającymi do biura syndyka Basel Olten Pharm S.A. w upadłości pytaniami związanymi z dochodzeniem roszczeń w drodze zgłaszania wierzytelności wobec spółki Basel Olten Pharm S.A. (Upadły, Spółka), syndyk informuje, że nie jest uprawniony do świadczenia pomocy oraz doradztwa prawnego na rzecz wierzycieli Spółki, w szczególności w zakresie sposobu zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi ustanowionemu w toku postępowania upadłościowego. Syndyk na podstawie art. 244 Prawa Upadłościowego jest pierwszym z organów rozstrzygających o umieszczeniu, bądź odmowie umieszczenia zgłoszonej wierzytelności na sporządzanej liście wierzytelności, co wyklucza możliwość udzielania przez syndyka jakiejkolwiek pomocy prawnej wierzycielom zgłaszającym swoje wierzytelności. Jednocześnie zgodnie z art. 256 Prawa Upadłościowego i nast. w przypadku zaskarżenia listy wierzytelności syndyk, wierzyciel oraz Upadły są stronami postępowania sądowego w tym przedmiocie, zatem niedopuszczalne jest jakiekolwiek ingerowanie Syndyka w treść zgłoszenia wierzytelności.

Zgodnie z art. 240 Prawa Upadłościowego z zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Kategorie zaspokojenia opisane są w art. 342 prawa upadłościowego:

Art.  342.  [Kategorie należności]

1. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:

1) kategoria pierwsza – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;

2) kategoria druga – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;

3) kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;

4) kategoria czwarta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

5) (uchylony).

  1. (uchylony).

  2. Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego.

  3. (uchylony).

  4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do:

1) należności z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego, jak również w ramach wykonania układu;

2) należności z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przez wspólników albo akcjonariuszy dysponujących mniej niż 10% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu spółki, chyba że są oni członkami organów spółki lub faktycznie prowadzą jej sprawy;

3) należności wspólnika albo akcjonariusza, który stał się nim w wyniku konwersji wierzytelności na udziały lub akcje dokonanej w ramach zawartego układu, z tytułu pożyczek oraz innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przed taką konwersją.

6) Do pożyczek lub innych czynności prawnych o podobnych skutkach dokonanych przez podmiot, który dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu w spółce kapitałowej lub dysponuje bezpośrednio większością głosów w spółce osobowej, będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem upadłej spółki, która otrzymała pożyczkę lub była beneficjentem czynności prawnej o podobnych skutkach, przepisy ust. 1 pkt 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Informuję, że wobec Upadłej Spółki nie toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne, tak też nie był sporządzony spis wierzytelności.

Kwestia istnienia zabezpieczenia roszczeń wynika z dokumentów, z których wynika zadłużenie (np. istnienie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia).

Zgłoszeń wierzytelności należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza SSR Anny Walenciak na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVIII Wydział Gospodarczy

Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 939/19

 

Dla zachowania poprawności formalnej zgłoszenia wierzytelności ustawa Prawo Upadłościowe nie obliguje Wierzyciela do zgłoszenia jej na urzędowym formularzu, tym niemniej na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz.U.2015.2240 z dnia 2015.12.29) ustalony został wzór zgłoszenia wierzytelności, który może ułatwić spełnienie warunków procedury (do pobrania tutaj).

 

————————————————————————-

 

KOMUNIKAT SYNDYKA BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

Syndyk Basel Olten Pharm S.A. w upadłości informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość spółki Basel Olten Pharm S.A. z siedzibą w Warszawie i ustanowił syndykiem masy upadłości moja osobę  (sygn. akt X GU 2471/18 – obecna sygnatura XVIII GUp 939/19)

Jednocześnie informuję, że zgłoszeń wierzytelności należy dokonać w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG z dnia 11 czerwca 2019 r, nr 112 (5751), poz. 30682, str. 21-22) na ręce Sędziego Komisarza SSR Anny Walenciak na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVIII Wydział Gospodarczy,

Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 939/19

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj